Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica https://studiapoetica.up.krakow.pl/ <p style="text-align: justify;">„Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica” to rocznik naukowy wydawany od 2013 roku przez Katedrę Teorii i Antropologii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.</p> <p><strong>ISSN: 2353-4583</strong></p> <p><strong>e-ISSN: 2449-7401</strong></p> <p> </p> <p><strong>Profil czasopisma:</strong></p> <p style="text-align: justify;">Czasopismo publikuje numery tematyczne, skoncentrowane każdorazowo na wybranym problemie współczesnego literaturoznawstwa.</p> <p style="text-align: justify;">Tradycyjne ujęcia sąsiadują w nim z badaniami o profilu kulturowym (kulturowa teoria literatury, lingwistyka kulturowa), społecznym (antropologia, medioznawstwo, socjologia) oraz interdyscyplinarnym (biohumanistyka, humanistyka cyfrowa).</p> <p style="text-align: justify;">W czasopiśmie drukowane są artykuły odnoszące zjawiska i artefakty literackie i paraliterackie do szerokich kontekstów kulturowych, społecznych, ekonomicznych, historycznych, psychologicznych i artystycznych.</p> <p style="text-align: justify;">Czasopismo przyjmuje artykuły w języku polskim i językach kongresowych, publikuje teksty autorów reprezentujących polskie i zagraniczne ośrodki naukowe oraz współpracuje z recenzentami zagranicznymi.</p> <p><strong>Dziedzina:</strong> nauki humanistyczne</p> <p><strong>Dyscyplina:</strong> literaturoznawstwo; nauki o kulturze i religii</p> <p><strong>Język publikacji:</strong> język polski oraz języki kongresowe</p> <p><strong>Czasopismo jest ujęte w Wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki. Punktacja: </strong> 40 punktów</p> <p><strong>Czasopismo objęte programem ministerialnym </strong> „<a href="https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-wynikow-konkursu-ogloszonego-w-ramach-programu-wsparcie-dla-czasopism-naukowych">Wsparcie dla czasopism naukowych” (2019 - 2020)</a>.</p> <p><strong>Czasopismo jest zarejestrowane w Rejestrze Dzienników i Czasopism.</strong></p> <p><strong>Obecność w bazach czasopism naukowych:</strong> <a href="https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=500510" target="_blank" rel="noopener">ERIH PLUS</a>, <a href="https://doaj.org/toc/2449-7401?source=%7B%22query%22%3A%7B%22filtered%22%3A%7B%22filter%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22terms%22%3A%7B%22index.issn.exact%22%3A%5B%222353-4583%22%2C%222449-7401%22%5D%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%2C%22size%22%3A100%2C%22sort%22%3A%5B%7B%22index.date%22%3A%7B%22order%22%3A%22desc%22%7D%7D%5D%2C%22_source%22%3A%7B%7D%7D" target="_blank" rel="noopener">DOAJ</a>,<a href="http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-1278cef6-3245-4f23-9490-d462bcc6bec7">CEJSH</a>, <a href="https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=2149">CEEOL</a>, <a title="http://yadda.icm.edu.pl/yadda/search/page.action?token=fba138a1-0e2c-4ee5-a2af-3875eac1797f" href="http://yadda.icm.edu.pl/yadda/search/page.action?token=fba138a1-0e2c-4ee5-a2af-3875eac1797f" target="_blank" rel="noopener">Biblioteka Nauki</a>, <a href="https://scholar.google.pl/scholar?hl=pl&amp;as_sdt=0%2C5&amp;q=Annales+Universitatis+Paedagogicae+Cracoviensis.+Studia+Poetica&amp;btnG=">Google Scholar</a>, <a href="http://bazhum.pl/bib/journal/526/">BazHum</a>.</p> pl-PL <p style="text-align: justify;">Wydawca „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica” jest upoważniony do korzystania oraz do rozpowszechniana wszystkich opublikowanych w czasopiśmie materiałów na podstawie umowy licencji niewyłącznej nieograniczonej w czasie - zawartej uprzednio na czas nieoznaczony każdorazowo z autorem/ką konkretnego utworu na określonych w tamtejszej umowie polach eksploatacji. &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">POLITYKA OTWARTEGO DOSTĘPU<br>„Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica” to czasopismo o otwartym dostępie, a cała jego zawartość jest dostępna bezpłatnie dla użytkowników i instytucji na zasadach licencji niewyłącznej CreativeCommons (CC BY-NC-ND 4.0). Użytkownicy/ki mogą czytać, pobierać, wykonywać kopie, rozpowszechniać, drukować, wyszukiwać lub linkować do pełnych tekstów artykułów w tym czasopiśmie bez uprzedniej zgody wydawcy lub autora/ki pod warunkiem podania źródła dostępu i autorstwa danej publikacji. Jest to zgodne z definicją otwartego dostępu BOAI (http://www.soros.org/openaccess).</p> studiapoetica@up.krakow.pl (Jakub Knap) pawel.regiec@up.krakow.pl (Paweł Regiec) Tue, 05 Jul 2022 08:41:54 +0000 OJS 3.3.0.7 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 O wyimku z prasowej dyskusji i autokomentarzu do „Astronautów" Stanisława Lema (z historii kształtowania się w Polsce teorii literatury fantastycznonaukowej po drugiej wojnie światowej) https://studiapoetica.up.krakow.pl/article/view/9103 <p>Artykuł poświęcony jest dwugłosowi o powieści Stanisława Lema „Astronauci" (1951), który został zamieszczony na łamach periodyku „Nowa Kultura”. Uczestnikami dyskusji byli: Zofia Woźnicka, Ludwik Grzeniewski i Stanisław Lem, będący zarazem polemistą krytyków, jak i komentatorem własnej powieści. Dyskusja ta jest jedną z najwcześniejszych po wojnie (a z pewnością najbardziej rozbudowaną) prób eksplikacji postulowanych wobec fantastyki naukowej zobowiązań - zarówno estetycznych, jak i pozaartystycznych. Werbalizacja oczekiwań w stosunku do opowieści o „świecie Jutra” pozwala na rekonstrukcję ówczesnej - dość nikłej - świadomości genologicznej i sposobów „oswojenia” nowego w kulturze powojennej zjawiska literackiego. Omówione w szkicu głosy krytyczne dotyczące powieści Lema można traktować jako świadectwa kształtowania się teoretycznej świadomości genologicznej: zarówno krytyki literackiej, jak i samego pisarza.</p> Adam Mazurkiewicz Prawa autorskie (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://studiapoetica.up.krakow.pl/article/view/9103 Thu, 23 Dec 2021 00:00:00 +0000 Od bajki (ludowej) do science fiction. Badania nad literaturą niewerystyczną na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu https://studiapoetica.up.krakow.pl/article/view/9127 <p>Artykuł zawiera historyczne i problemowe omówienie badań nad fantastyką i fantastyczno­ścią podejmowanych od lat sześćdziesiątych XX wieku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przedstawione zostały początki studiów nad literaturą niewerystyczną, obejmu­jące prace Artura Hutnikiewicza o Stefanie Grabińskim, Andrzeja Stoffa o Stanisławie Lemie oraz Jana Mirosława Kasjana o ludowej bajce magicznej. W trakcie omówienia rozwoju badań fantastyki podejmowanych przez kolejne pokolenia naukowców zaprezentowany został tak­że zwrot w kierunku studiów kulturoznawczych, podejmujących między innymi zagadnienia związane z medioznawstwem, filmoznawstwem oraz komparatystyką literacko-kulturową i wzbogacających refleksję o zagadnienia związane z problematyką odbioru tekstów kultury, fandomem, grami cyfrowymi oraz nowymi mediami. Zwrot ten wyznacza nowe kierunki ba­dań tudzież tendencje metodologiczne, wykraczające poza tradycję literaturoznawczą, która zainicjowała toruński namysł nad fantastyką.</p> Dariusz Brzostek Prawa autorskie (c) 2021 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://studiapoetica.up.krakow.pl/article/view/9127 Thu, 23 Dec 2021 00:00:00 +0000 Теория научной фантастики и творчество Лема: диалог с Анджеем Стоффом https://studiapoetica.up.krakow.pl/article/view/9104 <p class="Pa27" style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'Times New Roman',serif; color: #211d1e;">В статье раскрывается проблема недостаточного знакомства российских исследова­телей фантастики с работами польских ученых, написанных на эту тему. Отмечается, что в польском и российском фантастоведении есть много общего, в частности, непре­кращающийся интерес к творчеству Лема. Автор выстраивает диалог с польским ли­тературоведом Анджеем Стоффом, основываясь на его теоретико-литературных рабо­тах, посвященных теории научной фантастики и творчеству Станислава Лема. Автора статьи в большей степени интересуют проблемы генологического характера. В ходе диалога выясняются сближения и расхождения в представлениях о природе научной фантастики, жанровой идентификации произведений Лема.</span></p> Елена Козьмина Prawa autorskie (c) 2021 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://studiapoetica.up.krakow.pl/article/view/9104 Thu, 23 Dec 2021 00:00:00 +0000 Wybrane francuskie teorie fantastyki a ich recepcja w Polsce https://studiapoetica.up.krakow.pl/article/view/9108 <p>Celem artykułu jest omówienie, w pierwszej jego części, najbardziej znanych francuskich teorii literatury fantastycznej, w części drugiej zaś pokazanie ich recepcji w Polsce. Przedstawiono zatem początki fantastyki francuskiej jako kontrowersyjnego gatunku transgenologicznego. Zaprezentowano następnie restrykcyjne próby definicji gatunku od lat pięćdziesiątych do siedemdziesiątych XX wieku we Francji (Castexa, Caillois, Vaxa, Todorova), a także późniejsze wysiłki krytyków (Andrevona) zmierzające do redefinicji gatunku i powrotu do jak najszer­szego, transgenologicznego postrzegania fantastyki. Potem zilustrowano różnorodne próby interpretacji francuskich teorii w Polsce (na przykładzie prac Lema i Niziołek). W konkluzji podkreślono, że istnieje możliwość, by te dwa symultaniczne dyskursy krytyczne w Polsce, wywodzące się odpowiednio z tradycji polonistycznej i romanistycznej, definiujące fantasty­kę w sposób bardzo różny (ujęcie rozszerzone <em>versus </em>restrykcyjne), osiągnęły jednak konsen­sus dzięki ostatnim próbom reformy teorii fantastyki we Francji.</p> Katarzyna Gadomska Prawa autorskie (c) 2021 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://studiapoetica.up.krakow.pl/article/view/9108 Thu, 23 Dec 2021 00:00:00 +0000 Andrzej Zgorzelski i jego teoria fantastyki https://studiapoetica.up.krakow.pl/article/view/9126 <p>Celem niniejszego artykułu jest przypomnienie osiągnięć jednego z pionierów polskiej teorii literackiej fantastyki Andrzeja Zgorzelskiego (1934-2017). Artykuł najpierw omawia pozy­cję metodologiczną badacza, który sam siebie określał jako „esencjonalistę” czy też „substan­cjonalistę”, następnie zaś pokrótce opisuje najistotniejsze pozycje jego dorobku, poświęcone fantastyce i jej teorii, by wreszcie skoncentrować się na wypracowanej przez Zgorzelskiego teorii fantastyki oraz stworzonym na jej podstawie modelu supragenologicznych typów literatury.</p> Grzegorz Trębicki Prawa autorskie (c) 2021 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://studiapoetica.up.krakow.pl/article/view/9126 Thu, 23 Dec 2021 00:00:00 +0000 Wokół pisarstwa „historyczno-fantastycznego” Teodora Parnickiego (na podstawie dylogii „Muza dalekich podróży” i „Staliśmy jak dwa sny”) https://studiapoetica.up.krakow.pl/article/view/9111 <p>Artykuł jest poświęcony kształtowi genologicznemu uprawianej przez Teodora Parnickiego powieści historyczno-fantastycznej, rozpatrywanemu na przykładzie dylogii, którą tworzą dzieła <em>Muza dalekich podróży </em>i <em>Staliśmy jak dwa sny</em>. Szczególnie interesuje mnie obecna w powieściach fantastyka, która wyraźnie reprezentuje dwa typy. Pierwszy z nich nazwałem „fantastyką historyczną”, drugi sam pisarz określił jako „fantastykę czystą”. Ich współwy­stępowanie odróżnia uprawianą przez Parnickiego powieść od form pokrewnych (powieści historycznej, fantastycznej i historii alternatywnej), a zarazem wyposaża dzieła prozaika w znane z literatury romantycznej cechy (autotematyzm, ironię romantyczną) oraz decyduje o przeważającej nad historycznością - literackości dzieła.</p> Maciej Szargot Prawa autorskie (c) 2021 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://studiapoetica.up.krakow.pl/article/view/9111 Thu, 23 Dec 2021 00:00:00 +0000 Retelling w historiach alternatywnych https://studiapoetica.up.krakow.pl/article/view/9128 <p>Retelling, czyli ponowne opowiedzenie historii, w literaturze polskiej utrwalił się przede wszystkim w odniesieniu do mitów, legend, baśni, fantastyki oraz literatury postmodernistycznej. Tymczasem tezy z nim związane sprawdzają się na gruncie historiografii oraz historii alternatywnych, realizujących odmienny scenariusz dziejów. Relacja retellingu do tego typu literatury rzadko podlega analizie. W badaniach nad historiami alternatywnymi porusza się natomiast zagadnienia renarracji, intertekstualności, reinterpretacji oraz świata na opak, które bywają utożsamiane z retellingiem. Powyższym zagadnieniom poświęcony jest niniej­szy artykuł.</p> Krystian Saja Prawa autorskie (c) 2021 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://studiapoetica.up.krakow.pl/article/view/9128 Thu, 23 Dec 2021 00:00:00 +0000 Andrzeja Sapkowskiego i Jacka Dukaja rozważania o fantastyce https://studiapoetica.up.krakow.pl/article/view/9113 <p>Artykuł zawiera analizę wypowiedzi teoretycznoliterackich dwóch ważnych polskich pisa­rzy fantastyki - Andrzeja Sapkowskiego i Jacka Dukaja. Choć są to wypowiedzi rozproszone i utrzymane w publicystycznym tonie, podejmowane są w nich ważne tematy dotyczące fan­tasy i SF, ich cech gatunkowych oraz relacji z innymi typami literatury.</p> Tomasz Pindel Prawa autorskie (c) 2022 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://studiapoetica.up.krakow.pl/article/view/9113 Thu, 23 Dec 2021 00:00:00 +0000 Baśń czy nie baśń? O polskim definiowaniu fantasy w siedmiu aktach https://studiapoetica.up.krakow.pl/article/view/9115 <p>Przedmiotem tekstu jest przedstawienie polskiego dyskursu definicyjnego <em>fantasy </em>jako konwencji literatury fantastycznej - od momentu jej zaistnienia za pośrednictwem przekładu Tolkienowskiego <em>Władcy Pierścieni </em>w latach 1961-1961 i pierwszych prób jej zdefiniowania do momentu ukształtowania się zjawiska i przejęcia jej dyskursu definicyjnego przez polskich autorów <em>fantasy </em>w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Dobór wypowiedzi znaczących i ich interpretacja zostały dokonane w odniesieniu do teorii dyskursu Michela Foucaulta i teorii pola Pierre’a Bourdieu.</p> Katarzyna Kaczor Prawa autorskie (c) 2021 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://studiapoetica.up.krakow.pl/article/view/9115 Thu, 23 Dec 2021 00:00:00 +0000 Polskie urban fantasy. Szkic o mieście i miejskości https://studiapoetica.up.krakow.pl/article/view/9114 <p>Fantastyka miejska cieszy się coraz większym zainteresowaniem czytelników, pozosta­jąc jednocześnie na marginesie badań naukowych. Artykuł miał na celu skonkretyzowanie, z czego wywodzi się fantastyka miejska oraz jakie są jej cechy konstytutywne, a także jak ten podgatunek wpływa na zmianę opisywania miasta. Wskazano na zbieżności gatunko­we z kryminałem, zmianę paradygmatu miasta, wpływ legend miejskich na <em>urban fantasy</em>. Nakreślono związek rozkwitu fantastyki miejskiej z obserwowanym od kilku dekad zwrotem przestrzennym.</p> Barbara Szymczak-Maciejczyk Prawa autorskie (c) 2021 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://studiapoetica.up.krakow.pl/article/view/9114 Thu, 23 Dec 2021 00:00:00 +0000 Polskie badania konstruktów dziewczęcości i kobiecości w fantastyce dla młodych dorosłych https://studiapoetica.up.krakow.pl/article/view/9118 <p>Celem artykułu jest zaprezentowanie stanu polskich badań nad kulturowymi obrazami kobiet i dziewcząt w literaturze fantastycznej dla młodych dorosłych. Kontekst rozważań stanowi przegląd prac badawczych dotyczących tej problematyki w twórczości literackiej dla młodzieży w ogóle oraz w prozie fantastycznej dla czytelników dorosłych. Fantastyka jest częstym wyborem czytelniczym młodych Polaków i Polek, dlatego przypuszczalnie odgrywa ona istotną rolę w transmisji wzorców kulturowych, także tych związanych z modelami genderowymi. Stąd kluczowa dla niniejszego tekstu teza, zgodnie z którą badanie tych literackich modeli jest równie istotne. W artykule pokazano, na czym skupiały się dotychczasowe rodzime analizy konstrukcji bohaterek utworów fantastycznych dostępnych na rodzimym rynku wydawniczym, kierowanych (wyłącznie lub między innymi) do młodych odbiorców, a także zaproponowano kierunek dalszych eksploracji badawczych.</p> Weronika Kostecka Prawa autorskie (c) 2021 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://studiapoetica.up.krakow.pl/article/view/9118 Thu, 23 Dec 2021 00:00:00 +0000 Światocentryczność fantastyki https://studiapoetica.up.krakow.pl/article/view/9116 <p>Artykuł wprowadza polskiego czytelnika w problematykę światocentryczności i zwrotu światocentrycznego we współczesnej teorii narracji. Nakreśliwszy kulturowe, ekonomiczne i transmedialne aspekty rzeczonego zwrotu, autor porusza problem dyskryminacji <em>fantasy</em>, <em>science fiction </em>oraz nurtów pokrewnych w akademickim piśmiennictwie teoretycznoliterac­kim XX i XXI wieku w Polsce. Celem tego jest przekierowanie uwagi teorii literatury na igno­rowane dotąd aspekty twórczości artystycznej, takie jak choćby światotwórstwo (w miejsce fabułotwórstwa), imersja (w miejsce uważnego czytania) i performatywna światogra (w miejsce traktowania świata jako tła wydarzeń fabularnych). Wszystkie te zjawiska postu­luje się włączyć w obręb postklasycznych studiów narratologicznych wykorzystywanych do analizy <em>fantasy</em>, <em>science fiction </em>oraz innych form fantastyki na przestrzeni różnych mediów.</p> Krzysztof M. Maj Prawa autorskie (c) 2021 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://studiapoetica.up.krakow.pl/article/view/9116 Thu, 23 Dec 2021 00:00:00 +0000 Blaski i nędze empirycznego literaturoznawstwa (i jego odczytań). Uwagi na marginesie lektury rozważań Andrzeja Wasilewskiego Teoria literatury Stanisława Lema https://studiapoetica.up.krakow.pl/article/view/9119 <p>W recenzji omówiona została rozprawa Andrzeja Wasilewskiego <em>Teoria literatury Stanisława Lema. </em>Jest to praca wyróżniająca się na tle pozostałych, przywołanych uprzednio opracowań z kilku względów. Autor, zgodnie z tytułem, koncentruje się na wybranym aspekcie intelek­tualnej działalności Lema, tj. teorii literatury. To z pewnością zagadnienie w refleksji nad myślowym dorobkiem Lema nowe, któremu nie poświęcano dotychczas większej uwagi. Jednakże, wbrew zapowiedziom, rozprawa sytuuje się raczej w kręgu filozofii niż teorii li­teratury. Niezależnie jednakże od nieporozumień oraz hermetycznego stylu wywodu oma­wiana monografia jest pierwszą rozprawą oferującą tak szerokie spojrzenie na zagadnienia związane z literaturą. W tym sensie rozprawa Wasilewskiego może pełnić istotną funkcję rekonesansu, ułatwiającego przyszłym badaczom rozpoznanie problematyki rozumienia li­teratury w eseistyce Lema.</p> Adam Mazurkiewicz Prawa autorskie (c) 2021 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://studiapoetica.up.krakow.pl/article/view/9119 Thu, 23 Dec 2021 00:00:00 +0000 „Nie można pisać o wszystkim”. Z Andrzejem Stoffem rozmawia Anna Skubaczewska-Pniewska https://studiapoetica.up.krakow.pl/article/view/9136 <p>-</p> Anna Skubaczewska-Pniewska Prawa autorskie (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://studiapoetica.up.krakow.pl/article/view/9136 Thu, 23 Dec 2021 00:00:00 +0000 „Piękna, dziewiętnastowieczna redakcja”. „Nową Fantastykę” wspominają Dominika Oramus i Marek Oramus https://studiapoetica.up.krakow.pl/article/view/9122 <p>&nbsp;.</p> Dominika Oramus, Marek Oramus Prawa autorskie (c) 2021 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://studiapoetica.up.krakow.pl/article/view/9122 Thu, 23 Dec 2021 00:00:00 +0000 O (nieco zapomnianym) mistrzu fantastyki. Sprawozdanie z konferencji Niekończący się Michael Ende – sylwetka, sygnatura, strategie fantastyczne (Kraków, 8 listopada 2019 roku) https://studiapoetica.up.krakow.pl/article/view/9134 <p>Niniejszy tekst jest sprawozdaniem z konferencji Niekończący się Michael Ende - sylwetka, syg-<br>natura, strategie fantastyczne, która odbyła się 8 listopada 2019 roku w Krakowie. Autorka przedstawia w nim wyznaczone przez organizatorów cele, z których najważniejszym wydaje się przypomnienie postaci oraz twórczości tego wybitnego, a jednocześnie nieco zapomnianego nad Wisłą klasyka literatury fantastycznej. Najwięcej uwagi poświęca przebiegowi konferencji, krótko omawiając wszystkie wygłoszone podczas sesji referaty. Zwraca uwagę na interdyscyplinarny charakter spotkania, wskazując ponadto możliwe kierunki poszerzenia refleksji dotyczącej twórczości niemieckiego pisarza wyznaczane przez przywoływaną literaturę przedmiotu.</p> Dorota Pielorz Prawa autorskie (c) 2021 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://studiapoetica.up.krakow.pl/article/view/9134 Thu, 23 Dec 2021 00:00:00 +0000 Tanatos w cyklu „Tułacze” Mariny i Siergieja Diaczenków https://studiapoetica.up.krakow.pl/article/view/9125 <p>Artykuł stanowi hermeneutyczne rozważania nad motywem śmierci w cyklu <em>Tułacze </em>Mariny i Siergieja Diaczenków. Cykl łączy nadrzędny temat eschatologiczny, który nie spełnia jedynie funkcji impresywno-rozrywkowej. Jest pretekstem, by sięgnąć do głębszych symbolicznych pokładów, postawić ważkie pytania o życie, by rozważać nad jego istotą i nad tym, co jest w nim najważniejsze z punktu widzenia jednostki czy całej ludzkości. Temat śmierci łączy się z trudnymi wyborami, pokonywaniem słabości, dowodzeniem, że losy świata mogą zależeć od decyzji jednostki, i z romantyczno-chrześcijańską ideą samopoświęcenia dla innych.</p> Marcin Maksymilian Borowski Prawa autorskie (c) 2021 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://studiapoetica.up.krakow.pl/article/view/9125 Thu, 23 Dec 2021 00:00:00 +0000 Tematyka kolejnych numerów i przesyłanie tekstów https://studiapoetica.up.krakow.pl/article/view/9132 <p>.</p> . . Prawa autorskie (c) 2021 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://studiapoetica.up.krakow.pl/article/view/9132 Thu, 23 Dec 2021 00:00:00 +0000 Spis treści https://studiapoetica.up.krakow.pl/article/view/9139 <p>.</p> . . Prawa autorskie (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://studiapoetica.up.krakow.pl/article/view/9139 Mon, 17 Jan 2022 00:00:00 +0000 Informacje redakcyjne https://studiapoetica.up.krakow.pl/article/view/9130 <p>.</p> . . Prawa autorskie (c) 2021 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://studiapoetica.up.krakow.pl/article/view/9130 Thu, 23 Dec 2021 00:00:00 +0000 Kolegium Recenzentów https://studiapoetica.up.krakow.pl/article/view/9131 <p>.</p> . . Prawa autorskie (c) 2021 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://studiapoetica.up.krakow.pl/article/view/9131 Thu, 23 Dec 2021 00:00:00 +0000 Table of Contents https://studiapoetica.up.krakow.pl/article/view/9138 <p>.</p> . . Prawa autorskie (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://studiapoetica.up.krakow.pl/article/view/9138 Mon, 17 Jan 2022 00:00:00 +0000 Brutalizacja świata przedstawionego w polskiej literaturze fantasy w perspektywie kulturowej teorii literatury. Konteksty i propozycje badawcze https://studiapoetica.up.krakow.pl/article/view/9124 <p>Artykuł przedstawia próbę rozpatrzenia zagadnień związanych z brutalizacją polskiej lite­ratury <em>fantasy </em>oraz prezentowanych w niej światów z punktu widzenia kulturowej teorii literatury. W tekście przeanalizowane zostały kulturowe konteksty tego zjawiska, takie jak izolacja polskiej <em>fantasy </em>w początkach jej istnienia od wzorców rozwijanych na gruncie anglosaskim, tabuizacja śmierci naturalnej w przestrzeni publicznej, prowadząca do pornogra­fizacji przedstawień przemocy oraz śmierci w kulturze popularnej, czy kulturowy aspekt opisów ciała doświadczającego przemocy. Podkreślenie relacji literatury z kontekstami pozaliterackimi pozwala zauważyć, że polska literatura <em>fantasy </em>częściowo przejęła funkcję marginalizowanych w polskiej kulturze tekstów grozy.</p> Joanna Płoszaj Prawa autorskie (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://studiapoetica.up.krakow.pl/article/view/9124 Thu, 23 Dec 2021 00:00:00 +0000 Poezja spekulatywna a fantastyka naukowa w poezji polskiej po 2010 roku. Próba ujęcia zjawiska https://studiapoetica.up.krakow.pl/article/view/9117 <p>Artykuł ma na celu naświetlenie zjawiska poezji <em>science fiction </em>oraz podjęcie próby charak­teryzacji jej najważniejszych cech i wyróżników. Autorka zarysowuje różnice i podobieństwa między poezją SF funkcjonującą w obiegach anglosaskim oraz polskim, wskazując na odręb­ność rodzimej poezji względem tej pierwszej. Analizując definicje gatunkowe poezji speku­latywnej, umieszcza w ich ramach nowe tendencje obecne w polskiej literaturze i wskazuje szczególnie na zagadnienie kreacji świata przedstawionego.</p> Sonia Nowacka Prawa autorskie (c) 2021 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://studiapoetica.up.krakow.pl/article/view/9117 Thu, 23 Dec 2021 00:00:00 +0000 Polskie fantastykoznawstwo (początki) https://studiapoetica.up.krakow.pl/article/view/9129 <p>Artykuł stanowi przybliżenie początków polskiego fantastykoznawstwa, a jednocześnie pełni funkcję wprowadzenia do tomu studiów poświęconych polskiej teorii fantastyki. Scharakteryzowano w nim proces wyłaniania się polskiej teorii fantastyki w polu dyskursu krytycznego i literaturoznawczego, odwołując się do teorii emergencji i biorąc pod uwagę rozmaite wpływające na to czynniki (tzw. atraktory). Szczególną uwagę poświęcono roli Artura Hutnikiewicza jako inicjatora tego procesu.</p> Jakub Knap Prawa autorskie (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://studiapoetica.up.krakow.pl/article/view/9129 Thu, 23 Dec 2021 00:00:00 +0000 Teoria realizmu fantastycznego Franza Hellensa i jej literacki kontekst https://studiapoetica.up.krakow.pl/article/view/9135 <p>Poza Belgią realizm fantastyczny praktycznie nie jest znany. Termin fantastique réel, zaproponowany przez Picarda w dobie przełomu młodobelgijskiego jako wyznacznik jednej ze specyficznych cech literatury belgijskich frankofonów, doczekał się rozwinięcia w twórczości i teoretycznej refleksji Franza Hellensa (1881-1972). Artykuł jest próbą syntezy teoretycznych postulatów belgijskiego autora.</p> Ryszard Siwek Prawa autorskie (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://studiapoetica.up.krakow.pl/article/view/9135 Thu, 23 Dec 2021 00:00:00 +0000