Kryminalny teatr teorii Normana Hollanda

Main Article Content

Anna Skubaczewska-Pniewska
https://orcid.org/0000-0002-6527-3494

Abstrakt

Artykuł skupia się na Death in a Delphi Seminar: A Postmodern Mystery (1995) Normana N. Hollanda oraz na relacjach między tą powieścią i Hollandowską wersją reader-response theory. Tym, co czyni powieść interesującą, jest jej intertekstualna struktura, teatralizacja życia akademickiego i różne wcielenia autora, który igra własną tożsamością. Tekst stanowi mozaikę, zestawienie różnych tekstów, takich jak zapisy przesłuchań, fragmenty dziennika, listy, artykuły prasowe, prace studentów, itp. Autor “przepisuje” konwencje kryminału w stylu powieści akademickiej. Główny bohater, nazwiskiem Holland, podobnie jak sam autor, jest twórcą niekonwencjonalnej metody nauczania zwanej “Delphi Seminar”, polegającej na analizie studenckich interpretacji tekstów literackich. Metoda, którą “prawdziwy” Holland, wraz z Murrayem M. Schwartzem, zaprezentował w książce Know Thyself: Delphi Seminars (2008), w powieści wykorzystana została w śledztwie w sprawie morderstwa. Autorka artykułu zastanawia się, czy powieść Hollanda jest głównie reklamą “Delphi Seminar”, czy raczej interesującym kryminałem akademickim, czy wreszcie ważnym głosem w teoretycznej dyskusji na temat reader-response criticism, dekonstrukcji i psychoanalizy w badaniach literackich.

Article Details

Jak cytować
Skubaczewska-PniewskaAnna. 1. „Kryminalny Teatr Teorii Normana Hollanda”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica 7 (1), 179-87. https://doi.org/10.24917/23534583.7.13.
Dział
Studia i szkice
Biogram autora

Anna Skubaczewska-Pniewska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Anna Skubaczewska-Pniewska, dr hab., prof. UMK, kierownik Katedry Teorii Literatury i Komparatystyki w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; autorka monografii: O różnych rozumieniach dzieła literackiego. Wybrane dwudziestowieczne kierunki literaturoznawcze wobec faktyczności dzieła literackiego (2006) oraz W więzieniu systemu. Ferdinand de Saussure a teoria literatury (2013); współautorka i współredaktorka prac zbiorowych: Teoria karnawalizacji. Konteksty i interpretacje (wyd. 1: 1999, wyd. 2: 2011), Aluzja literacka. Teoria – interpretacje – konteksty (2007), Poezja świadoma siebie. Interpretacje wierszy autotematycznych (2009), Teoria literatury w świetle językoznawstwa (2011), Od Lema do Sienkiewicza (z Ingardenem w tle) (2017), „Xenia Toruniensia” XV (Walerij Tiupa, Wykłady z nieklasycznej narratologii, 2018), Powieść dziś. Teorie, tradycje, interpretacje (2019).

Bibliografia

1. Bachtin Michaił, Słowo o wyprawie Igora w historii epopei, przeł. Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz, w: Ja – Inny. Wokół Bachtina. Antologia, red. Danuta Ulicka, t. 1, TAiWPN Universitas, Kraków 2009, s. 387–389.

2. Gruszewska-Blaim Ludmiła, The College Mystery and the Mystery Academic Novel. A Preliminary Differentiation, w: Academia in Fact and Fiction, red. Ludmiła Gruszewska- Blaim, Merritt Moseley, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main 2016, s. 91–104.

3. Hamilton Craig, Schneider Ralf, Od Isera do Turnera i dalej. Na styku teorii recepcji i krytyki kognitywnej, przeł. Mateusz Marecki, „Przestrzenie Teorii” 2012, nr 18, s. 221–246.

4. Greaney Michael, Contemporary Fiction and the Uses of Theory. The Novel from Structuralism to Postmodernism, Palgrave Macmillan, New York 2006.

5. Holland Norman N., The Critical I, Columbia University Press, New York 1992.

6. Holland Norman N., Death in a Delphi Seminar. A Postmodern Mystery, State University of New York Press, New York 1995.

7. Holland Norman N., The Dynamics of Literary Response, Oxford University Press, New York 1968.

8. Holland Norman N., Holland’s Guide to Psychoanalytic Psychology and Literature-and-Psychology, Oxford University Press, New York 1990.

9. Holland Norman N., The I, Yale University Press, New Haven 1985.

10. Holland Norman N., Interpretacja literatury a trzy fazy psychoanalizy, przeł. Maria Bożenna Fedewicz, „Pamiętnik Literacki” 1981, z. 4, s. 343–358.

11. Holland Norman N., Schwartz Murray M., The Delphi Seminar, „College English” 1975, t. 36, nr 7, s. 789–800.

12. Holland Norman N., Schwartz Murray M., Know Thyself. Delphi Seminars, Gainesville, ThePsyArt Foundation, FL –New York 2008.

13. Lasić Stanko, Poetyka powieści kryminalnej. Próba analizy strukturalnej, przeł. Magdalena Petryńska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1976.

14. Perkowska-Gawlik Elżbieta, The Multiple Identities of Norman N. Holland in Postmodern Mystery and Academia, w: Academia in Fact and Fiction, red. Ludmiła Gruszewska- Blaim, Merritt Moseley, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main 2016, s. 105–113.

15. Reader-Response Criticism. From Formalism to Post-Structuralism, red. Jane P. Tompkins, Johns Hopkins University Press, Baltimore – London 1980.

16. Salami Ismail, “We Understand Our Perception of Literature”. An Interview with Norman Holland, „Southeast Asian Review of English” 2009, t. 49, s. 109–111.

17. Skubaczewska-Pniewska Anna, „Niepomierna intertekstualność”, czyli powieść uniwersytecka między romansem a kryminałem, w: Literatura prze-pisana. 2: Od zapomnianych teorii do kryminału, red. Agnieszka Izdebska, Agnieszka Przybyszewska, Danuta Szajnert, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 151–158.