O komecie „systemowej” myśli Johannesa Immanuela Volkelta i jej randze dla Ingardenowskiej filozofii sztuki

Main Article Content

Beata Garlej
https://orcid.org/0000-0001-8737-7924

Abstrakt

Problematyka artykułu skupia się na kwestii przez badaczy literatury w dużej mierze zapoznanej – randze rozważań Johannesa Immanuela Volkelta zawartych na kartach jego dzieła System der Ästhetik dla filozofii sztuki Romana Witolda Ingardena. Przez odniesienie się do wybranych fragmentów tomu pierwszego, zatytułowanego Grundlegung der Ästhetik, autorka stara się dowieść niebagatelnej roli myśli niemieckiego filozofa zwłaszcza dla Ingardenowskiej koncepcji wyglądów. Utarte przekonanie co do hegemonii Husserliańskiej inspiracji w tym zakresie podaje w wątpliwość, popartą ponadto faktem ewoluowania wskazanej koncepcji w ujęciu krakowskiego filozofa.

Article Details

Jak cytować
Garlej, Beata. 1. „O Komecie «systemowej» myśli Johannesa Immanuela Volkelta I Jej Randze Dla Ingardenowskiej Filozofii Sztuki”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica 7 (1), 55-64. https://doi.org/10.24917/23534583.7.5.
Dział
Studia i szkice
Biogram autora

Beata Garlej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Beata Garlej, dr hab., profesor uczelni, pracuje na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autorka monografii: Warstwowość dzieła literackiego w ujęciu Romana Ingardena. Koncepcja, rozwinięcie, recepcja (2015), Ingardenowskie jakości metafizyczne – między otwartością a ścisłością pojęcia (2016), O (podstawowym) znaczeniu Ingardenowskiej kategorii konkretyzacji estetycznej (2018). Współredaktorka dwóch zeszytów serii naukowej „Zeszyty Zakładu Aksjologii i Estetyki Literackiej. Wydział Nauk Humanistycznych UKSW”. Jej obszary badawcze to: teoria literatury, poetyka dzieła literackiego, wybrane problemy z zakresu aksjologii i estetyki literackiej.

Bibliografia

1. Barceló Elia, Kolor milczenia, przeł. Marta Szafrańska-Brandt, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2019.

2. Broniewski Władysław, Wiersze i poematy, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1973.

3. Garlej Beata, O (podstawowym) znaczeniu Ingardenowskiej kategorii konkretyzacji estetycznej, TAiWPN Universitas, Kraków 2018.

4. Ingarden Roman, Das literarische Kunstwerk. Eine Untersuchung aus dem Grenzgebiet der Ontologie, Logik und Literaturwissenschaft, Max Niemeyer Verlag, Halle (Saale) 1931.

5. Ingarden Roman, Moje wspomnienia o Edmundzie Husserlu, przeł. Zenon H. Mazurczak, Stanisław Judycki, „Studia Filozoficzne” 1981, nr 2 (183), s. 3–24.

6. Ingarden Roman, Studia z estetyki, t. 3, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1970.

7. Ingarden Roman, Wykłady i dyskusje z estetyki, wybór i oprac. Anita Szczepańska, wstęp Władysław Stróżewski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1981.

8. Korespondencja Romana Witolda Ingardena z Kazimierzem Twardowskim, listy z oryginałów przeczytali, przepisali, opracowali oraz wstępem poprzedzili Radosław Kuliniak, Dorota Leszczyna, Mariusz Pandura, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2016.

9. Lobsien Eckhard, Schematisierte Ansichten. Literaturtheorie mit Husserl, Ingarden, Blumenberg, Wilhelm Fink Verlag, München 2012.


10. O „eleganckiej” filozofii i „nieeleganckiej” prawdzie ludzkiego istnienia – z Profesorem Stefanem Chwinem rozmawia Beata Garlej, w: Estetyka Romana Ingardena a praktyka interpretacyjna, red. Beata Garlej, Bernadetta Kuczera-Chachulska, Andrzej Tyszczyk, Wydawnictwo „Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,Warszawa 2018.

11. Schmitt Eric-Emmanuel, Madame Pylinska i sekret Chopina, przeł. Łukasz Müller, Wydawnictwo Znak, Kraków 2019.

12. Stoff Andrzej, „Zagłoba sum!”. Studium postaci literackiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2006.

13. Volkelt Johannes Immanuel, System der Ästhetik, t. 1: Grundlegung der Ästhetik, C.H. Beckʼsche Verlagsbuchhandlung, München 1905 [1927].

14. Volkelt Johannes Immanuel, System der Ästhetik, t. 2: Die ästhetischen Grundgestalten (Ästhetische Typenlehre), C.H. Beckʼsche Verlagsbuchhandlung, München 1910.

15. Volkelt Johannes Immanuel, System der Ästhetik, t. 3: Kunstphilosophie und Metaphysik der Ästhetik, C.H. Beckʼsche Verlagsbuchhandlung, München 1914.