Metr jako symulakrum

Main Article Content

Arkadiusz Sylwester Mastalski

Abstrakt

Meter as a simulacrum

This text presents an attempt to conceptualize the poetics of versification in Kamil Brewiński’s poetic book Clubbing (Kraków 2013), with the background of the critical reception of the book, by the view given by the theory of simulation by Jean Baudrillard. The article is based on two unpublished conference speeches presented at conference on “Twenty First Century in Literature”, 2014) and “Poetry – Culture – Poetry. Contemporary Perspectives”, 2015). Some excerpts were used before in my doctoral dissertation (2015).

Article Details

Jak cytować
MastalskiArkadiusz Sylwester. 2018. „Metr Jako Symulakrum”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica 5 (maj), 220-39. https://doi.org/10.24917/23534583.5.17.
Dział
Parateksty i komentarze
Biogram autora

Arkadiusz Sylwester Mastalski

Doktor nauk humanistycznych; literaturoznawca, teoretyk wiersza; absolwent filologii polskiej oraz studiów doktoranckich na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Od 2013 roku współpracuje z Pracownią Poetyki Wiersza działającą przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się teorią i historią wiersza, literaturoznawstwem kognitywnym, poetyką interpretacji oraz metodologią i teorią badań literackich. Publikował m.in. na łamach „Przestrzeni Teorii”, „Prac Filologicznych”, „Humanistyki i Przyrodoznawstwa” i „Neurolingwistyki Praktycznej” oraz w kilku monografiach. Mieszka w Krakowie, gdzie uczy języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum.


Bibliografia

Aldridge-Cartwright Henry, 10 złych haiku, przeł. Adam Zdrodowski, http://opt-art.net/helikopter/slowa/henry-aldridge-cartwright-10-zlych-haiku/ [dostęp: 12.01.2016].

Barłowski Dezydery, Gruby after u Kamila, „Katedra Krytyki — Portal Kultury”, 2015, http://katedrakrytyki.pl/post/122604226318/gruby-after-u-kamila [dostęp: 30.06.2016].

Baudrillard Jean, Symulakry i symulacja, przeł. Sławomir Królak, Warszawa 2005.

Baudrillard Jean., Spisek sztuki, przeł. Sławomir Królak, Warszawa 2006.

Brewer Robert Frederick, Orthometry: The Art of Versification and the Technicalities of Poetry, Edinburgh 1912.

Brewiński Kamil, Clubbing, Kraków 2013.

Brewiński Kamil, Haiku I, „Akcent”, nr 2/2013.

Bukowiec Paweł, Metronom. O jednostkowości poezji „nazbyt” rytmicznej, Kraków 2015.

Byrska Aleksandra, Dyskoteki dla mimów w weneckich piwnicach , „Fragile” http://www.fragi‑ le.net.pl/home/dyskoteki-dla-mimow-w-weneckich-piwnicach/ [dostęp: 1.03.2014].

Dehnel Jacek, Czereśnie, [w:] Jacek Dehnel, Ekran kontrolny, Wrocław 2009.

Dłuska Maria, Stan i potrzeby badań wersyfikacyjnych w Polsce, „Pamiętnik Literacki”, 1951, t. 42, nr 2.

Dłuska Maria, System wersyfikacyjny [w:] Wiersz. Podstawowe kategorie opisu, cz. I: Rytmika, red. Jerzy Woronczak, seria: Poetyka. Zarys encyklopedyczny, red. Maria Renata Mayenowa, Wrocław 1963.

Dobrzyńska Teresa, Verse Forms as Bearers of Semantic Values, „Studia Metrica et Poetica” Vol. 1, No. 2 (2014).

Dobrzyńska Teresa, Wiersz i aksjologia. Konotacje wartościujące formy wierszowej w «Mona Lizie» Zbigniewa Herberta, [w:] Zdzisława Kopczyńska, Teresa Dobrzyńska, Lucylla Pszczołowska, Znaczenie wyboru formy wiersza. Trzy studia, Warszawa 2007.

Fish Stanley, Jak rozpoznać wiersz, gdy się go widzi, przeł. Adam Grzeliński, [w:] Stanley Fish, Interpretacja, retoryka, polityka. Eseje wybrane, red. Andrzej Szachaj, wyd. 2, Kraków 2008.

Gasparow Michaił Leonowicz., International free verse, [w:] Michaił Leonowicz Gasparow, A History of European Versification, transl. by G.S. Smith, M. Tarlinskaja, ed. by G.S. Smith with L. Holford-Strevens, Oxford 1996.

Gavis Joanna, Gerard Steen, Contextualising cognitive poetics, [w:] Cognitive Poetcs in Practice, ed. Joanna Gavis, Gerard Steen, London–New York 2003.

Grudnik Krzysztof, Ocalić od wyrażenia. Symulakry i pop w «Kup kota w woku», https://www.academia.edu/3430456 [dostęp: 6.07.2016].

Gunia Artur, Recenzja: Symulakry i Symulacja (2012), https://www.academia.edu/2536891/Recenzja_Symularky_i_Symulacja [dostęp: 6.07.2016].

Gwalbert-Pawlikowski Michał, O wojnie Greków z Trojami, „Lamus” nr 1 (1908-1909), z. IV.

Jankowicz Grzegorz, Kałuża Anna, Wiersze w epoce biotechnologii, „Tygodnik Powszechny”, https://www.tygodnikpowszechny.pl/wiersze-w-epoce-biotechnologii-33694 [dostęp: 21.01.2016].

Jasieński Bruno, Mięso kobiet, [w:] „Nuż w bżuhu. 2 jednodńuwka futurystuw”, red. Brunp Jasieński i Anatol Stern, Kraków-Warszawa 1921.

Jędrek Grzegorz, 02, 09, 11, 12 – Próba wyznaczenia daty przełomowej dla poezji XXI wieku, „Katedra Krytyki – Portal Kultury”, katedrakrytyki.pl/post/.../02-09-11-12-proba-wyznaczenia-daty [dostęp. 3.05.2015].

Kałuża Anna, Od nowej nowej poezji do nowej poezji i z powrotem, „Postscriptum Polonistyczne”, nr 14 (2/2014).

Kałuża Anna, Wirówka nonsensu, „Tygodnik Powszechny”, https://www.tygodnikpowszechny.pl/wirowka-nonsensu-22832 [dostęp: 21.04.2015].

Kmita Jerzy, Wykłady z logiki i metodologii nauk, Warszawa 1975.
Kornhauser Julian, W kręgu przedmiotów, w spirali znaków. Powrót do „między” Stanisława Dróżdża, [w:] Wymiary powrotu w literaturze, red. Magdalena Garbacik i in., Kraków 2012.

Koronkiewicz Marta, Rym męski, rym klęski, http://www.biuroliterackie.pl/bibliote‑ ka/debaty/rym-meski-rym-kleski/ [dostęp: 9.07.2016].

Kozioł Paweł, Byłem trubadurem w podmiejskiej dyskotece, „Wakat/Notoria” nr 21 (02/2013), wakat.sdk.pl/bylem-trubadurem-w-podmiejskiej-dyskotece [dostęp: 6.07.2016].

Kujawa Dawid, Kamil Brewiński, Normalny proces jakiś tam twórczy (wywiad), „ArtPapier”, sierpień 15-16 (255-256), http://artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=206&artykul=4476 [dostęp: 6.07.2016].

Kulawik Adam, Istota wierszowej organizacji tekstu, [w:] Prace ofiarowane Henrykowi Markiewiczowi, red. Tomasz Weiss, Kraków 1984.

Kulawik Adam, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, wyd. 3 popr., Kraków 1997.

Kulawik Adam, Zarys poetyki, Kraków 2013.

Markiewicz Henryk, Interpretacja semantyczna dzieł literackich, [w:] Henryk Markiewicz, Wymiary dzieła literackiego, Kraków-Wrocław 1984, http://hamlet.edu.pl/markiewicz-interpretacja#p28 [dostęp: 21.05.2015].

Markiewicz Jolanta, Estetyzacja świata a koniec sztuki według Jeana Baudrillarda, 2009, www.racjonalista.pl/pdf.php/s,6309 [dostęp: 6.07.2016].

Mastalski Arkadiusz Sylwester, Konceptualizacja w procesie interpretacji wersologicznej (na przykładzie «Majowych wojen» Marcina Świetlickiego), „Tematy i Konteksty”, nr 3(8)/ 2013.

Mayenowa Maria Renata, Wiersz, [w:] Wiersz. Podstawowe kategorie opisu, cz. I: Rytmika, red. Jerzy Woronczak, seria: Poetyka. Zarys encyklopedyczny, red. Maria Renata Mayenowa, Wrocław 1963.

Mayenowa Maria Renata, Z zagadnień semantyki form wierszowych, [w:] Maria Renata Mayenowa, Studia i rozprawy, wyb. i oprac. Anna Axer, Teresa Dobrzyńska, Warszawa 1993.

Najlepszy poeta nigdy nie wygrywa. Historia slamu w Polsce 2003-2012, red. Agata Kołodziej, Kraków/Internet 2013.

Nasiłowska Anna, Literatura okresu przejściowego 1975–1996, Warszawa 2006.

Nycz Ryszard, Intertekstualność i jej zakresy — teksty, gatunki, światy, [w:] Ryszard Nycz, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, wyd. 2, Kraków 2000.

Onak Leszek, Podgórni Łukasz, wgraa, Kraków/Internet 2012.

Ożarowska Dominika, Nie uderzy żaden piorun, Kraków 2010.

Pisarski Mariusz, Poezja pod prądem. O poezji cybernetycznej, perfokarta.net/teoria/poezja.pod.pradem..o.poezji.cybernetycznej.html [dostęp. 1.05.2015].

Potkański Jan, Sens nowoczesnego wiersza. Wersyfikacja Białoszewskiego, Przybosia, Miłosza i Herberta, Warszawa 2004.

Pszczołowska Lucylla, Przyczynek do opisu współczesnej wersyfikacji polskiej, „Teksty” nr 1 (1975).

Pszczołowska Lucylla, Semantyka form wierszowych, [w:] Lucylla Pszczołowska, Wiersz — styl — poetyka. Studia wybrane, Kraków 2001.

Pszczołowska Lucylla, Wiersz polski. Zarys historyczny, Wrocław 2002.

Ryś Jacek, Symulacja jako przejaw manipulacji w hiperrealnej rzeczywistości u Jana Baudrillarda, [w:] „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie”, z. IX, 2012.

Sadowski Witold, Wiersz w sieci, [w:] Tekst w sieci, t.2, red. Danuta Ulicka, Warszawa 2009.

Sadowski Witold, Wiersz wolny jako tekst graficzny, Kraków 2004.

Sato Hiroaki, Haiku, [w:] The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics, ed. Alex Preminger & T.V.F. Brogan, with associate editors: Frank J. Warnke, O.B. Hardison Jr., Earl Miner, New Jersey 1993.

Skurtys Jakub, Dwóch gniewnych ludzi, „Litera” nr 13/2013.

Skurtys Jakub, O formę, czyli wszystko, http://www.biuroliterackie.pl/biblioteka/deba‑ ty/o-forme-czyli-wszystko/ [dostęp: 9.07.2016].

Szahaj Andrzej, Granice anarchizmu interpretacyjnego, „Teksty Drugie”, 1997, nr 6.

Szahaj Andrzej, Jean Baudrillard — między rozpaczą a ironią, „Kultura Współczesna”, nr 1(3)/1994, https://repozytorium.umk.pl/handle/item/886 [dostęp: 6.07.2016].

Tomaszewski Borys W., Tematyka, przeł. Cezary Gołkowski, Tamara Kowalska, Irena Szczygielska., [w:] Teorie literatury XX wieku. Antologia, red. Anna Burzyńska, Michał Paweł Markowski, Kraków 2007.

Tryksza Anna, Barbarzyńcy, klasycyści? Strategie wierszowe w najnowszej poezji, Lublin 2008.

Wiedemann Adam, ...co to jest róża?, „Dwutygodnik” wyd. 113 (2013), www.dwutygodnik.com/artykul/4661-co-to-jest-roza.html [dostęp: 6.07.2016].

Wierzba Arkadiusz, Kto nam wyrwał serca?, „ArtPapier”, sierpień 15-16 (255-256), artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=206&artykul=4477 [dostęp: 6.07.2016].

Wyka Kazimierz, Bolesław Leśmian: dwa utwory, [w:] Liryka polska. Interpretacje, red. Jan Prokop, Janusz Sławiński, Kraków 1966.