Wobec genologii. Gatunek indywidualny Julii Hartwig

Main Article Content

Magdalena Baran

Abstrakt

In the context of genology. Julia Hartwig’s individual genre

The article relates to three collections of poetry written by Julia Hartwig entitled Błyski, Zwierzenia i błyski, Trzecie błyski. Those miniature notes form a collection of omnidirectional traces and signs, characterized by its structural and thematic heterogeneity. Poetics notes contained in discusses volumes execute atypical literary form which is lapidaries. Hartwig while creating further poems, she heads a for authorial poetics, she generates entirely individual genre. Błyski also come in various analogic relations with Hartwig’s another poems placed in different poetry volumes. It proclaims the repeatability of topics, motives and structures in Hartwig’s writings, even the rewriting of her own lines and verses.

Pliki do pobrania

Pobieranie danych nie jest jeszcze dostępne.

Article Details

Jak cytować
Baran, Magdalena. 2018. „Wobec Genologii. Gatunek Indywidualny Julii Hartwig”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica 5 (maj), 203-19. https://doi.org/10.24917/23534583.5.16.
Dział
Debiuty
Biogram autora

Magdalena Baran

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, wolontariuszka w Polskiej Szkole Sobotniej im. Fryderyka Chopina w Perth. W 2016 roku obroniła pracę magisterską pt. Epifanie Julii Hartwig. Poetyka Błysków, Zwierzeń i błysków oraz Trzecich błysków.

Bibliografia

Attridge Derek, Jednostkowość, w: Derek Attridge, Jednostkowość literatury, przeł. Paweł Mościcki, Kraków 2007.

Balcerzan Edward, Niewyrażalne czy nie wyrażone, [w:] Literatura wobec niewyrażalnego, red. Włodzimierz Bolecki, Erazm Kuźma, Warszawa 1998.

Bartoszyński Kazimierz, O fragmencie, [w:] Kazimierz Bartoszyński, Powieść w świecie literackości. Szkice, Warszawa 1991.

Bojda Wioletta, Historia miniatury, [w:] Miniatura i mikrologia, t. 1, red. Aleksander Nawarecki, Katowice 2000.

Cudak Romuald, Genologia i literatura współczesna. Prolegomena, [w:] Polska genologia. Gatunek w literaturze współczesnej, red. Romuald Cudak, Warszawa 2009.

Dalasiński Tomasz, „Stara” i „nowa” nowoczesność. Propozycja periodyzacji polskiej poezji po roku 1989, [w:] Nowa poezja polska wobec tradycji, red. Sławomir Buryła, Marta Flakowicz-Szczyrba, Warszawa 2015.

Flakowicz-Szczyrba Marta, Dowód na istnienie. Poezja Julii Hartwig wobec egzystencji i sztuki, Warszawa 2014.

Flakowicz-Szczyrba Marta, Fragment jako forma dziennika intymnego – poetyka błysków Julii Hartwig, [w:] Strony autobiografizmu, red. Małgorzata Pieczara, Rozalia Słodczyk, Warszawa 2012.

Franaszek Andrzej, Pamięć obłoków, [w:] Andrzej Franaszek, Przepustka z piekła. 44 szkice o literaturze i przygodach duszy, Kraków 2010.

Franaszek Andrzej, Zęby tygrysa, [w:] Andrzej Franaszek, Przepustka z piekła. 44 szkice o literaturze i przygodach duszy, Kraków 2010.

Frydryczak Beata, Kolekcjoner: wariant melancholijny, [w:] Beata Frydryczak, Świat jako kolekcja, Poznań 2002.

Głowiński Michał, Liryka Julii Hartwig, „Twórczość” 1956, nr 8.

Gołaszewska Maria, Estetyka otwarta, [w:] Maria Gołaszewska, Estetyka współczesności, Kraków 2001.

Grądziel-Wójcik Joanna, „Formy poetyckie jednorazowego użytku”, gatunki „indywidualne”, [w:] Kompozycja i genologia: ćwiczenia z poetyki, red. nauk. Anna Gajewska, Poznań 2009.

Hartwig Julia, *** [Jak zapisać ten czas…], [w:] Julia Hartwig, Spojrzenie, Kraków 2016.

Hartwig Julia, Błysk zebrane, Warszawa 2014.

Hartwig Julia, Lament, [w:] Julia Hartwig, Wiersze wybrane, Kraków 2010.

Hartwig Julia, Nocny połów, [w:] Julia Hartwig, Wiersze wybrane, Kraków 2010.

Hartwig Julia, Serce dnia, [w:] Julia Hartwig, Wiersze wybrane, Kraków 2010.

Hartwig Julia, To co przeżyliśmy razem, [w:] Julia Hartwig, Zapisane, Kraków 2013.

Januszkiewicz Michał, W-koło hermeneutyki literackiej, Warszawa 2007.

Jenny Laurent, Strategia formy, przeł. Krystyna i Jerzy Faliccy, „Pamiętnik Literacki” 1988, z. 1.

Kołodziej Ryszard, Błyski, „Wyspa. Kwartalnik Literacki” 2015, nr 4.

Kwiatkowski Jerzy, Dwie poezje Julii Hartwig, [w:] Jerzy Kwiatkowski, Magia poezji: (o poetach polskich XX wieku), Kraków 1997.

Legeżyńska Anna, Gest pożegnania. Szkice o poetyckiej świadomości elegijno-ironicznej, Poznań 1999.

Legeżyńska Anna, Uważność – według Julii Hartwig, [w:] Anna Legeżyńska, Od kochanki do psalmistki…: sylwetki, tematy i  konwencje liryki kobiecej, Poznań 2009.

Lisowski Krzysztof, Życie w błyskach, „Twórczość” 2009, nr 4.

Łuszczykiewicz Piotr, Światło i  nicość, „Nowe Książki” 2004, nr 9.

Michałowski P., Polskie imitacje haiku, „Teksty Drugie” 1995, nr 2.

Michałowski Piotr, Dziennik myśli własnych i cudzych, „Kwartalnik Artystyczny” 2004, nr 4.

Michałowski Piotr, Granice poezji, [w:] tegoż, Granice poezji i poezja bez granic, Szczecin 2003.

Michałowski Piotr, Miniatura poetycka, „Pamiętnik Literacki” 1994, z. 2.

Między powtórzeniem a innowacją. Seryjność w kulturze, red. Alicja Kisielewska, Kraków 2004.

Mikołajewski Jarosław, Julia Hartwig, Największe szczęście, największy ból. Rozmowy Jarosława Mikołajewskiego z Julią Hartwig, Kraków 2014.

Nasiłowska Anna, Epoka Julii Hartwig, „Znak” 2011, nr 674/675.

Nasiłowska Anna, Poezja jako sposób poznania, „Odra” 1996, nr 5.

Opacka-Walasek Danuta, Kompresja czasu, [w:] Danuta Opacka-Walasek, Chwile i eony. Obrazy czasu w polskiej poezji drugiej połowy XX wieku, Katowice 2005.

Piwińska Marta, „I ziarno duszy nagie pozostało”. Późne wiersze Mickiewicza w świetle twórczości genezyjskiej Słowackiego, „Pamiętnik Literacki” 1987, z. 1.

Przybylski Ryszard, Polska poezja klasyczna po roku 1956, „Pamiętnik Literacki” 1964, z. 4.

Przybylski Ryszard, Potrzeba sensu, „Twórczość” 1982 , nr 5.

Rewers Ewa, Obsceniczna kultura cytatów: przyjemność i opór, [w:] Dwudziestowieczność, red. Mieczysław Dąbrowski, Tomasz Wójcik, Warszawa 2004.

Ruchome granice literatury. W kręgu teorii kulturowej, red. Seweryna Wysłouch, Beata Przymuszała, Warszawa 2009.

Skarga Barbara, Metafizyka obecności a metafizyka śladu, Barbara Skarga, Ślad i obecność, Warszawa 2002.

Słownik pojęć współczesnych, red. Alan Bullock, Oliver Stallybrass, Stephen Trombley, Bruce Eadie, przeł. Marek Adamiec, Katowice 1999.

Słownik terminów literackich, red. Janusz Sławiński, Wrocław 1976.

Smolka I., Podziękowanie i dar, „Twórczość” 2010, nr 8.

Szewc Piotr, Poetyckie „Błyski”, „Odra” 1984, nr 12.

Telicki Marcin, Poetycka antropologia Julii Hartwig, Poznań 2009.

Tradycja i przyszłość genologii, red. Dariusz Kulesza, Białystok 2013.

Wileczek Anna, Świadectwa – ślady – znaki. Lapidarium jako strategia formy, Kielce 2010.

Wójcik Tomasz, Późna twórczość wielkich poetów. Dramat formy, Warszawa 2005.

Wyka Marta, Eksplozje i  błyski, „Nowe Książki” 2003, nr 4.

Zamieranie gatunku, red. Monika Ładoń, Grzegorz Olszański, Katowice 2015.