Karpowiczów dwóch – o dialogu prozy Ignacego Karpowicza i poezji Tymoteusza Karpowicza

Main Article Content

Krzysztof Witczak

Abstrakt

Two of Them – the dialogue of Ignacy Karpowicz prose and Tymoteusz Karpowicz poetry

This essay is about the participation of poetry Tymoteusz Karpowicz at Ignacy Karpowicz novels. The basis for writing prose is fragmented, multiplying references and styles, and above all the use of quotes and quasi citations. The article analyzed the references to the Karpowicz work occurring in three works: Gesty (2008), Balladyny i romanse (2010) and Spam (2008). This feature of the postmodern novel (Hassan) is here discussed in the perspective of the concept “rhizome” (Deleuze, Guattari). Karpowicz strips his characters with delusions of values. Both artists also connects the way contact with the customer – constantly shifting horizon of meaning results in the loss of opportunities to communicate and ultimately the possibility of incurring defeat.

Article Details

Jak cytować
Witczak, Krzysztof. 2018. „Karpowiczów dwóch – O Dialogu Prozy Ignacego Karpowicza I Poezji Tymoteusza Karpowicza”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica 5 (maj), 145-56. https://doi.org/10.24917/23534583.5.11.
Dział
Kontynuacje i rewizje
Biogram autora

Krzysztof Witczak

Doktorant w Zakładzie Literatury XX wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pisze pracę doktorską, w której zajmuje się zagadnieniem cielesności w najnowszej prozie polskiej. Współorganizator konferencji Oblicza obcości w filozofii i literaturze (2016) oraz współredaktor trzech monografii naukowych: Oblicza obcości, Ciała obce, Obce przestrzenie (2016).


Bibliografia

Balcerzan Edward, Poezja polska w latach 1939-1965, cz. 2, Warszawa 1988.

Balcerzan Edward, Strategie i czytelnicy, „Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja” 1978, nr 1 (37).

Buber Martin, Ja i ty. Wybór pism filozoficznych, wybrał, przeł. i wstęp napisał Jan Doktór, Warszawa 1992.

Dąbrowski Mieczysław, Postmodernizm: Myśl i tekst, Kraków 2000.

Deleuze Gilles, Guattari Felix, Kłącze, przeł. Bogdan Banasik, „Colloquia Communia” 1988, nr 1-3.

Emeryt od urodzenia - Wywiad z Ignacym Karpowiczem dla Kuriera Porannego http://www.poranny.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090301/KULTURA/898349091, [dostęp: 15.01.2017].

Inna literatura. Dwudziestolecie 1989-2009, t. 1, red. Zbigniew Anders, Janusz Pasterski, Rzeszów 2010.

Karpowicz Ignacy, Balladyny i romanse, Kraków 2010.

Karpowicz Ignacy, Gesty, Kraków 2008.

Karpowicz Ignacy, Spam, ,,Dekada Literacka” 2008, nr 2/3I.

Karpowicz Tymoteusz, Słoje zadrzewne. Wybór tekstów, Wrocław 1999.

Łukasiewicz Jacek, Lato nie do ogarnięcia, ,,Odra” 2005, nr 9.

McHale Brian, Od powieści modernistycznej do postmodernistycznej: zmiana dominanty, przeł. Maciej Płaza, Kraków 2012.

Mueller Joanna, Stratygrafie, Wrocław 2010.

Nęcka Agnieszka, Starsze, nowsze, najnowsze. Szkice o prozie polskiej XX i XXI wieku, Katowice 2010.

Nowe problemy metodologiczne literaturoznawstwa, red. Henryk Markiewicz, Janusz Sławiński, Kraków 1992.

Podziemne wniebowstąpienie: szkice o twórczości Tymoteusza Karpowicza, red. Bartosz Małczyński, Kuba Mikurda, Joanna Mueller, Wrocław 2006.

Romaniszyn-Ziomek Lidia, Romans z Balladyną, „Postscriptum Polonistyczne” 2013, nr 1(11).

Roszak Joanna, Synteza mowy Tymoteusza Karpowicza, Poznań 2011.

Rozmowy na granicy, red. Ksymena Filopowicz-Tokarska, Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz, Słubice 2014.

Skład osobowy: szkice o prozaikach współczesnych, cz. I, red. Agnieszka Nęcka, Dariusz Nowacki, Joanna Pasterska, Katowice 2014.

Sobolewska Justyna, Piszę swoją klęskę. Rozmowa z Ignacym Karpowiczem, pisarzem karkołomnym, „Polityka” 2010, nr 44 (2780).

Tabako Tomasz, Horror metafizyczny, „Odra” 2008, nr 3.