Bronisław Maj – poeta oniryczny?

Main Article Content

Jolanta Nawrot

Abstrakt

Bronisław Maj – oneiric poet?

The article is an attempt to the characteristic of poetry written by Bronisław Maj, with the release of her dreamlike dimension. Dream in poems of this contemporary Krakow poet acts as cognitive function. It is also associated with figures of fatigue and breathing, characteristic for the creators of New Wave. In addtion, on May’s onirism affects a free use of the literary tradition of genres such as an epiphany, an elegy and a threnody. The authoress of the article interprets and analyzes the poems from a selection of poems titled Elegies, threnodies, dreams (2003), keeping its compositional order. She comes to the conclusion that the onirsism in the works of Bronisław Maj results from the deep, methaphysical relations to the reality, it hasn’t got the nature of the vision.

Article Details

Jak cytować
Nawrot, Jolanta. 2018. „Bronisław Maj – Poeta Oniryczny?”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica 5 (maj), 128-44. https://doi.org/10.24917/23534583.5.10.
Dział
Kontynuacje i rewizje
Biogram autora

Jolanta Nawrot

Doktorantka w Instytucie Filologii Polskiej UAM. W 2016 roku obroniła pracę magisterską pt. Sen w twórczości Bronisława Maja, Magdaleny Bielskiej i Krzysztofa Siwczyka. Zainteresowania naukowe: poezja polska XX i XXI wieku, pisarstwo Włodzimierza Odojewskiego, życie literackie, kreatywna edukacja dzieci i młodzieży szkolnej.

Bibliografia

Barańczak Stanisław, 24 epifanie Bronisława Maja, [w:] Stanisław Barańczak, Przed i po. Szkice o poezji krajowej lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, Londyn 1988.

Chrząstkowska Bożena, Sewryna Wysłouch, Obrazowanie, [w:] Bożena Chrząstkowska, Sewryna Wysłouch,, Poetyka stosowana, Warszawa 1978.

Cieliczko Małgorzata, Pustka, „Forum Poetyki” 2015, http://fp.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2015/07/Malgorzata_Cieliczko_Pustka_lato_2015.pdf, [dostęp: 29.03.2016].

Fromm Erich, Zapomniany język. Wstęp do rozumienia snów, baśni i mitów, przeł. Józef Marzęcki, wstęp Krzysztof Teodor Toeplitz, Warszawa 1972.

Głowiński Michał, Aleksandra Okopień-Sławińska, Janusz Sławiński, Zarys teorii literatury, Warszawa 1986.

Grupiński Rafał, Poniżająca nadzieja tej epoki, „W Drodze” 1987, nr 10/11.

Kaliszewski Andrzej, Przełamać ciszę, „Pismo” 1983, nr 4.

Kornhauser Julian, Najmniej słów, [w:] Julian Kornhauser, Światło wewnętrzne, Kraków-Wrocław 1984.

Kulawik Adam, Liryka religijna, [w:] Adam Kulawik, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Kraków 1997.

Legeżyńsa Anna, Piotr Śliwiński, Bronisław Maj: „Wdychamy jedno powietrze”, [w:] Anna Legeżyńsa, Piotr Śliwiński, Poezja polska po 1968 roku, Warszawa 2000.

Legeżyńska Anna, Gest pożegnania. Szkice o poetyckiej świadomości elegijno-ironicznej, Poznań 1999.

Lisowski Krzysztof, Gdzie jest światło?, „Nowe Książki” 1995, nr 2.

Maj Bronisław, Chile (fragment poematu), „W Drodze” 1984.

Maj Bronisław, Dotknięty ogniem. Biały chłopiec. O poezji Tadeusza Gajcego, Kraków 1992.

Maj Bronisław, Elegie, treny, sny, Kraków 2003.

Maj Bronisław, Gołębia, Krupnicza, Bracka, Kraków 2007.

Maruszewski Tomasz, Pamięć autobiograficzna, Gdańsk 2005.

Maruszewski Tomasz, Psychologia poznania. Umysł i świat, Gdańsk 2011.

Mikołejko Zbigniew, Dorota Kowalska, Rozmowa 1. W objęciach snu, [w:] Zbigniew Mikołejko, Dorota Kowalska, Jak błądzić skutecznie. Prof. Zbigniew Mikołejko w rozmowie z Dorotą Kowalską, Warszawa 2013.

Nycz Ryszard, Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków 2001.

Oniryczne tematy i konwencje w literaturze polskiej XX wieku red. Ilona Glatzel, Jerzy Smulski, Anna Sobolewska, Toruń 1999.

Przybylski Ryszard Kazimierz, Poeta w krajobrazie metafizycznym. O poezji Bronisława Maja, „W Drodze” 1984, nr 1.

Ronge Gerard, Nastrój, „Forum Poetyki” 2016, http://fp.amu.edu.pl/wp- content/uploads/2016/02/GRonge_Nastroj_ForumPoetyki_zima2016.pdf [dostęp: 30.03.2016].

Semczuk Małgorzata, Elegia [w:] Słownik literatury polskiej XX wieku, red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa, Wrocław 1991.

Sikora Jerzy, Sprawy ostateczne w młodej poezji polskiej, „ Studia Teologiczne” 1991, nr 9.

Sławiński Janusz, Epifania. Hasło [w:] Słownik terminów literackich, red. Janusz Sławiński, Wrocław 1988.

Stala Marian, Źródło. O poezji Bronisława Maja, [w:] Marian Stala, Chwile pewności. 20 szkiców o poezji i krytyce, Kraków 1991.

Sterna-Wachowiak Sergiusz, „Każdym Oddechem wydartym rozpaczy” [w:] Sergiusz Sterna-Wachowiak, Głowa Orfeusza. Eseje i szkice, Warszawa 1984.

Śliwiński Piotr, Elegie, treny, sny, Maj, Bronisław, http://wyborcza.pl/1,75517,1543276.html [dostęp: 28.03.2016].

Wądolny-Tatar Katarzyna, Metaforyka oniryczna w liryce Młodej Polski, Kraków 2006.

Zawada Andrzej, „Nic poza narodzinami i śmiercią”, „Twórczość” 1985, nr 1.