"Blues o Wielkim Ptaku" Kazimierza Świegockiego w perspektywie lektur hermeneutycznych

Main Article Content

Damian Skawiński

Abstrakt

Kazimierz Świegocki’s Blues o Wielkim Ptaku from point of view of hermeneutic reading

In this article I presented a general assumption of hermeneutics as a theory of literature and a research attitude. I used its various elements in my interpretation of the poem Blues o Wielkim Ptaku of the modern Polish poet, Kazimierz Świegocki. I put the general hypothesis of interpretation and then I verified it by examining the specific elements of the text. I discussed the role of the title and date of creation, the way of speaker’s creation and the lyrical hero, the importance of symbolism and shape of the world presented. I described this poem as referring to issues of cosmogony, ontology, metaphysics and hermeneutics as explaining the order of the universe.

Article Details

Jak cytować
Skawiński, Damian. 2018. „"Blues O Wielkim Ptaku" Kazimierza Świegockiego W Perspektywie Lektur Hermeneutycznych”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica 5 (maj), 115-27. https://doi.org/10.24917/23534583.5.9.
Dział
Kontynuacje i rewizje
Biogram autora

Damian Skawiński

Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Doktorant literaturoznawstwa na tejże uczelni. Publikował artykuły, szkice krytycznoliterackie i recenzje w pismach takich, jak „Akant”, „Aspekty”, „Inter-”, „Literaturoznawstwo”. Do jego naukowych zainteresowań należą problemy interpretacji współczesnej poezji, związki literatury i sztuki (oraz sposoby wzajemnego ich przenikania się), a także funkcjonowanie kultury w Internecie. Mieszka w Inowrocławiu.


Bibliografia

Czyż Antoni, Lekcje istnienia, [w:] Poezja i egzystencja. O twórczości poetyckiej Kazimierza Świegockiego, red. Stanisław Szczęsny, Siedlce 1999.

Dankowska Jagna, O muzyce w poezji, [w:] Poezja i egzystencja. O twórczości poetyckiej Kazimierza Świegockiego, red. Stanisław Szczęsny, Siedlce 1999.

Derdowski Krzysztof, Opus magnum Kazimierza Świegockiego, „Topos” 2015, nr 3.

Dybciak Krzysztof, Wstęp, [w:] Poezja i egzystencja. O twórczości poetyckiej Kazimierza Świegockiego, red. Stanisław Szczęsny, Siedlce 1999.

Dybel Paweł, Oblicza hermeneutyki, Kraków 2012.

Filipiak Marian, Mądrość w kulturze, [w:] Poezja i egzystencja. O twórczości poetyckiej Kazimierza Świegockiego, red. Stanisław Szczęsny, Siedlce 1999.

Gadamer Hans-Georg, Hermeneutyka podejrzenia, przeł. Przemysław Czapliński, „Pamiętnik Literacki” 1992, z. 1.

Gadamer Hans-Georg, Zarys teorii doświadczenia hermeneutycznego, [w:] Prawda i metoda, przeł. Bogdan Baran, Kraków 1993.

Gardzińska Janina, Uwagi o semantyce pytań, [w:] Poezja i egzystencja. O twórczości poetyckiej Kazimierza Świegockiego, red. Stanisław Szczęsny, Siedlce 1999.

Handke Ryszard, Hermeneutyka, „Polonistyka” 1992, nr 5.

Heidegger Martin, Objaśnienia do poezji Hölderlina, przeł. Sława Lisiecka, Warszawa 2004.

Heidegger Martin, Odczyty i rozprawy, przeł. Janusz Mizera, Kraków 2002.

Jakubowski Marek, Kultura popularna i blues, Białystok 2014.

Janion Maria, Hermeneutyka, „Teksty” 1972, nr 2.

Januszkiewicz Michał, W-koło hermeneutyki literackiej, Warszawa 2007.

Klecel Marek, Genealogie i kosmogonie, [w:] Poezja i egzystencja. O twórczości poetyckiej Kazimierza Świegockiego, red. Stanisław Szczęsny, Siedlce 1999.

Legeżyńska Anna, Wiersze jak perły?, „Polonistyka” 2000, nr 9.

Markowski Michał Paweł, Hermeneutyka, [w:] Michał Paweł Markowski, Anna Burzyńska, Teorie literatury XX wieku, Kraków 2007.

Mielhorski Robert, Dzieło Kazimierza Świegockiego w świetle kategorii „osobowości twórczej” – na przykładzie poematu Morze utracone”, „Filo-Sofija” 2015, nr 4, cz. I.

Nęcka Agnieszka, Synteza sprzeczności, „Nowe Książki” 2015, nr 6.

Prosnak Hanna, Słowo-słów (o niektórych symbolach), [w:] Poezja i egzystencja. O twórczości poetyckiej Kazimierza Świegockiego, red. Stanisław Szczęsny, Siedlce 1999.

Ricoeur Paul, Język, tekst, interpretacja. Wybór pism, wyb. i wstęp Katarzyna Rosner, przeł. Piotra Graff, Katarzyna Rosner, Warszawa 1989.

Rosner Katarzyna, Hermeneutyka jako krytyka kultury, Warszawa 1991.

Skibiński Ziemowit, O poezji Kazimierza Świegockiego – rekonesans, [w:] Poezja i egzystencja. O twórczości poetyckiej Kazimierza Świegockiego, red. Stanisław Szczęsny, Siedlce 1999.

Skwarski Ryszard, Za zasłoną codzienności, [w:] Poezja i egzystencja. O twórczości poetyckiej Kazimierza Świegockiego, red. Stanisław Szczęsny, Siedlce 1999.

Sochoń Jan, Hermeneutyka – wstępne rozpoznania, „Warszawskie Studia Teologiczne” 1995, nr 8.

Szulakiewicz Marek, Od transcendentalizmu do hermeneutyki, Rzeszów 1998.

Świdziński Michał, Człowiek pośród oceanu. Kilka uwag o poszukiwaniu logosu we współczesnej poezji filozoficzno-religijnej, [w:] Poezja i egzystencja. O twórczości poetyckiej Kazimierza Świegockiego, red. Stanisław Szczęsny, Siedlce 1999.

Świegocki Kazimierz, W zbóż czerwieni, Warszawa 1981.

Topp Izolda, Symbol w hermeneutyce, czyli sztuka i kicz interpretacji, [w:] Sztuka interpretacji, red. Bronisław Czajkowski, Wrocław 2006.

Urbankowski Bohdan, W podwójnym świetle ziemi, [w:] Poezja i egzystencja. O twórczości poetyckiej Kazimierza Świegockiego, red. Stanisław Szczęsny, Siedlce 1999.

Wrzosek Stefan, Pochwała rozumu poetyckiego, [w:] Poezja i egzystencja. O twórczości poetyckiej Kazimierza Świegockiego, red. Stanisław Szczęsny, Siedlce 1999.