Kanon szkolny i akademicki

Main Article Content

Maciej Gorczyński

Abstrakt

School and academic canon

In this paper author considers the question, how literary canon is created and used in education. The answer is based on four points which are: 1) history of the nation, 2) identity of the reader – canon’s receiver, 3) rules of literature’s theory and 4) authority of the educational institutions and the people involved.

Pliki do pobrania

Pobieranie danych nie jest jeszcze dostępne.

Article Details

Jak cytować
Gorczyński, Maciej. 2018. „Kanon Szkolny I Akademicki”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica 5 (maj), 37-47. https://doi.org/10.24917/23534583.5.3.
Dział
Kontynuacje i rewizje
Biogram autora

Maciej Gorczyński

Adiunkt w zakładzie Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego; zajmuje się głównie modernistyczną teorią literatury, zwłaszcza historią literaturoznawstwa, i pojęciem fikcji. Autor książki Prace u podstaw. Polska teoria literatury w latach 1913–1939 (2009), artykułów (publikowanych w „Pamiętniku Literackim”, „Dialogikonie”, „Odrze”, „Przeglądzie Filozoficzno-Literackim”), współredaktor (Współczesne dyskursy konfliktu. Literatura – język – kultura, 2015, Pamięć modernizmu, 2011, Wyobraźnia i pedanteria. Prace ofiarowane prof. Wojciechowi Głowali, 2008). Przygotowuje książkę o problemie fikcji w nowożytnej literaturze i literaturoznawstwie.


 

Bibliografia

Anderson Benedict, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, przeł. Stefan Amsterdamski, Kraków–Warszawa 1997.

Bakuła Bogusław, Kanon, antykanon, postkanon w dyskursie o tożsamości kultur w Europie Środkowej i Wschodniej (1991–2011), „Porównania” 2011, nr 9.

Basara-Lipiec Eugenia, Arcydzieło. Teoria i rzeczywistość, Warszawa 1997.

Berman Harold Joseph, Prawo i rewolucja. Kształtowanie się zachodniej tradycji prawnej, przeł. Stefan Amsterdamski, Warszawa 1995.

Bernstein Basil, Odtwarzanie kultury, przeł. i wstępem opatrzyli Zbigniew Bokszański, Andrzej Piotrowski, Warszawa 1990.

Friedrich Hugo, Struktura nowoczesnej liryki: od połowy XIX do połowy XX wieku, przeł. i wstępem opatrzyła Elżbieta Feliksiak, Warszawa 1978.

Iser Wolfgang, Czym jest antropologia literatury? Różnica między fikcjami wyjaśniającymi a odkrywającymi, przeł. Anna Kowalcze-Pawlik, „Teksty Drugie” 2005, nr 6.

Kaniewski Jerzy, Koncepcja egzaminu maturalnego a kształcenie polonistyczne. Konstrukcja tematów i kryteria oceniania prac pisemnych na tzw. nowej maturze, Poznań 2007.

Kanon i obrzeża, red. Inga Iwasiów, Tatiana Czerska, Kraków 2005.

Kasztenna Katarzyna, Z dziejów formy niemożliwej: wybrane problemy historii i poetyki polskiej powojennej syntezy historycznoliterackiej, Wrocław 1995.

Kleiner Julisz, Wartości światowe literatury polskiej, [w:] W kręgu historii i teorii literatury, Warszawa 1981.

Korolko Mirosław, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1990.

Kryda Barbara, Przemiany kanonu kulturowego, [w:] Relacje między kulturą wysoką i popularną w literaturze, języku i edukacji, red. Barbara Myrdzik, Małgorzata Karwatowska, Lublin 2005.

Markiewicz Henryk, O kanonach literatury, [w:] Henryk Markiewicz, Jeszcze dopowiedzenia, Kraków 2008.

Platon, Protagoras, przeł. wstępem i komentarzem opatrzył Leopold Regner, Warszawa 1995.

Schnädelbach Herbert, Filozofia w Niemczech 1831–1933, przeł. Krystyna Krzemieniowa, Warszawa 1992.

Sławiński Janusz, Semantyka wypowiedzi narracyjnej, [w:] Janusz Sławiński, Dzieło, język, tradycja, Kraków 1998.

Taka szkoła nie jest nam potrzebna. Z prof. Ryszardem Kwaśnicą rozmawia Mateusz Tomalik, „Newsweek” 1.09.2015, http://www.newsweek.pl/polska/co-trzeba-zmienic-w-polskiej-szkole-jak-reformowac-edukacje,artykuly,369693,1.html [dostęp: 28.02.2018].

Walas Teresa, Historia literatury w perspektywie kulturowej – dawniej i dziś, [w:] Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. Michał Paweł Markowski, Ryszard Nycz, Kraków 2012.

White Hayden, Tekst historiograficzny jako artefakt literacki, przeł. Ewa Domańska, [w:] Hayden White, Poetyka pisarstwa historycznego, przeł. Ewa Domańska, Marek Wilczyński, Kraków 2000.

Wilczek Piotr, Kanon tradycji (uniwersalnej) a zadania narodowej historii literatury, [w:] Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja, t. II, red. Małgorzata Czermińska i in., Kraków 2005.

Ziomek Jerzy, Epoki i formacje w literaturze polskiej, „Pamiętnik Literacki” 1977, z. 4.

Ziomek Jerzy, Retoryka opisowa, Wrocław 1990.