Ambient jako nowy język marketingowej komunikacji i oryginalne wykorzystanie przestrzeni miejskiej

Main Article Content

Łukasz Wojciechowski

Abstrakt

Ambient marketing as a new language of marketing communication and the original use in urban space

Ambient marketing is one of the tools that belong to the so-called guerrilla marketing. It is a reaction to the rejection of classical types of marketing with their forms of persuasion. It aims at creating a new form of communication and a dialogue that often takes place in the urban areas. It achieves these goals by using the natural scenery of the city and integrating it within the creation of original, unique, and interactive objects and new communication situations.

Pliki do pobrania

Pobieranie danych nie jest jeszcze dostępne.

Article Details

Jak cytować
Wojciechowski, Łukasz. 2014. „Ambient Jako Nowy język Marketingowej Komunikacji i oryginalne Wykorzystanie Przestrzeni Miejskiej”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica 2 (grudzień), 134-46. https://studiapoetica.up.krakow.pl/article/view/1850.
Dział
Kontynuacje i rewizje

Bibliografia

Broszko K., Ambient – szach mat reklamy, http://pieniadze.gazeta.pl/Gospodarka/1,123716,10585391,Ambient___szach_mat_reklamy.html (dostęp: 2 lutego 2013).
Bučina T., Ambientní a interagující média v marketingových komunikacích a jejich přijímání spotřebiteli, [praca licencjacka (Bc.), Uniwersytet Tomasya Bati w Zlinie. Wydział komunikacji multimedialnej] Zlín 2011.
Clow K. E., D. E. Baack, Reklama, propagace a marketingová komunikcace, Brno 2008.
East R., Consumer Behaviour: Advances and Applications in Marketing, London, Prentice Hall, Sydney 1997.
Fichnová K., Kreativita v marketingovej komunikácii a kríza, [in:] Sborník konferenčních příspěvků ze 4. ročniku mezinárodní konference (KO)MÉDIÁ. Zlín 21.-22.10.2009, Zlín 2010.
Fichnová K., Kreativita, masmediálna a marketingová komunikácia: kreativita a jej prezentovanie v periodickej tlači určenej pre odborníkov v oblasti marketingovej komunikácie, [w:] Europejskie konteksty międzykulturowej komunikacji [zbiór pokonferencyjny z okazji 15-lecia Wydziału Humanistycznego i 10-tej rocznicy przemianowania na Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Konstantyna Filozofa w Nitrze, Nitra, wrzesień 2008], red. P. Ivanič, M. Hetényi, Z. Taneski, Nitra 2009.
Gero Š., Komunikácia – umenie – marketing, Nitra 2012.
Goodsall J., J. Ruski goes feather for leather for Mardi Gras, AdNews 1999.
Hartley J., ‘Understanding News’, London 1989.
Kapusta G., Identifikácia reklamy tvorivosťou? Kreativita a reklama v zahraničných časopisoch, [w:] Wybrane kwestie tożsamości, kultury i komunikacji masowej, red. K. Fichnová, Nitra 2010.
konferencji studentów i doktorantów Trnava 28–29 kwietnia 2009], Trnava 2009.
Luxton S., D. Lachlan, What is this thing called ‘Ambient Advertising’?, http://anzmac.info/conference/2000/CDsite/papers/l/Luxton1.PDF (dostęp: 20 marca 2013).
Malíčková M., Gra (nie) tylko jako fenomen estetyczny: gra, fikcja filmowa i problematyka estetycznego dystansu, Nitra 2008.
Miko F., Aspekty literárneho textu, Nitra 1988.
Patalas T., Guerillový marketing: jak s malým rozpoctem dosáhnout velkého úspechu, [Bratysława] 2009.
Schiffman L., Consumer Behaviour, Prentice Hall, Sydney 1997.
Štrbová E., Organizácia a motivácia v event marketingu, Nitra 2012.
Szabo P., Metafora v reklamnom texte, [in:] Rara avis [zbiór pokonferencyjny VI międzynarodowej
Vysekalová J., R. Komárková, Psychologie reklamy, Praha 2002.