Numer tematyczny: Kwalifikacje poetyki (substancje, funkcje, innowacje, recepcje) - „Studia Poetica” X (2022).

Zachęcamy do podjęcia następujących zagadnień:

  • „poszerzenia” poetyki, literackości, literatury,
  • testowanie substancji i funkcji literatury,
  • poetyki w rozmaitych ich pozaliterackich kwalifikacjach: wizualnych, audialnych, taktylnych, kinestetycznych, olfaktorycznych, czy najszerzej: somatycznych i biotycznych itd.,
  • poetyki negatywne (apofatyczne), autonomiczne, nieautonomiczne,
  • wyobraźnia „limitatywna” (twórcy, badacza) i jej przekroczenia,
  • przedmioty i procesy wymiany między literaturą a literaturoznawstwem, literaturą a innymi sztukami,
  • lektury i relektury twórców i badaczy,
  • międzykulturowość poetyki i teorii literatury.