Redakcja przyjmuje zgłoszenia (manuskrypty) do danego numeru rocznika  do 10 lipca każdego roku.

Redakcja „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica” zaprasza do publikacji w dziewiątym tomie czasopisma (2021. IX).

2019-11-28

Jako temat przewodni numeru pisma tym razem proponujemy: Teorie literatury fantastycznej w Polsce: koncepcje i recepcje.

Mając na uwadze zmienny status fantastyki w polskim dyskursie literaturoznawczym (między lekceważeniem a nobilitacją), zachodzące przemiany kultury, których istotą jest sprzyjająca „myśleniu” fantastycznemu wirtualizacja, techniki rozprzestrzeniania treści niwelujące bariery kulturowo-językowe oraz autonomizowanie się poszczególnych (sub)pól literatury fantastycznej, skutkujące współcześnie m. in. przyrostem teoretycznoliterackich, głównie genologicznych, opracowań monograficznych, dostrzegamy potrzebę systematyzacji teorii literatury fantastycznej w Polsce.

Więcej...>

 

Nabór artykułów do numerów tematycznych

2019-11-26

  • Numer tematyczny: Teorie fantastyki w Polsce: koncepcje i recepcje -  „Studia Poetica” IX (2021). Zgłoszenia do 10 lipca 2020.
  • Numer tematyczny: Dendrografie. Literatura, kultura, historia  - „Studia Poetica” VIII (2020). Zakończono przyjmowanie zgłoszeń.