Studia Poetica to rocznik naukowy wydawany od 2013 roku przez Katedrę Teorii i Antropologii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, publikujący numery tematyczne, skoncentrowane każdorazowo na wybranym problemie współczesnego literaturoznawstwa.

Tradycyjne ujęcia sąsiadują w nim z badaniami o profilu kulturowym (kulturowa teoria literatury, lingwistyka kulturowa), społecznym (antropologia, medioznawstwo, socjologia) oraz interdyscyplinarnym (biohumanistyka, humanistyka cyfrowa).

W czasopiśmie drukowane są artykuły odnoszące zjawiska i artefakty literackie i paraliterackie do szerokich kontekstów kulturowych, społecznych, ekonomicznych, historycznych, psychologicznych i artystycznych.

Szczególnie zachęcamy do publikacji tekstów na temat dawnych i współczesnych poetyk i estetyk dzieł, nurtów oraz epok, najnowszych kierunków badań literaturoznawczych, dyskursów teoretycznoliterackich, zjawisk współczesnej genologii, fenomenów intertekstualności, intersemiotyczności oraz intermedialności literatury, nurtów nowej humanistyki.

Periodyk pozytywnie przeszedł proces ewaluacji wedle aktualnego systemu kryteriów i zasad oceny czasopism naukowych przygotowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, otrzymując 20 punktów.

Przyjmujemy artykuły w języku polskim oraz w innych językach kongresowych.

Czasopismo jest zarejestrowane w Rejestrze Dzienników i Czasopism oraz indeksowane w krajowych i międzynarodowych.